Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. Deze Algemene Trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ZUIVER & PUUR en de Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van opleiding, onderwijs en diensten (hierna te noemen Opdrachtgever).
1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijk of rechtspersoon waarmee ZUIVER & PUUR een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.
1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.
1.4. Onder Open Training wordt verstaan een door ZUIVER & PUUR georganiseerde training waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.
1.5. Onder Overige Training wordt verstaan een training die niet onder de definitie zoals genoemd in lid 1.4 valt.
1.6. Onder Overeenkomst/opdrachtbevestiging wordt verstaan elke afspraak tussen ZUIVER & PUUR en de Opdrachtgever tot het verlenen van diensten door ZUIVER & PUUR ten behoeve van de Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. De algemene voorwaarden van ZUIVER & PUUR zijn van toepassing en bindend voor alle overeenkomsten waarbij ZUIVER & PUUR diensten aanbiedt of levert.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door ZUIVER & PUUR derden worden betrokken.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig en bindend, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en ZUIVER & PUUR zijn overeengekomen.
2.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij ZUIVER & PUUR deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2.5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ZUIVER & PUUR en Opdrachtgever treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
2.6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen
3.1. ZUIVER & PUUR houdt de Opdrachtgever op de hoogte van de voortgang en geeft hem gedurende de uitvoering van het werk zoveel mogelijk inzicht op en informatie over proces en advisering.
3.2. ZUIVER & PUUR handelt conform de beroepsethiek en gedragsregels voor training en coaching.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst Open Training
4.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een intakeformulier van ZUIVER & PUUR heeft ingevuld en deze doorgestuurd heeft via e-mail of deze persoonlijk overhandigd heeft aan ZUIVER & PUUR. Óf door bevestiging van ZUIVER & PUUR door het versturen van de factuur per e-mail of een ander soort e-mail waarin ZUIVER & PUUR bevestigt dat beide partijen coaching met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 5: Annulering Open Training
5.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst geldt er voor de Opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen. Dit geldt niet voor op maat gemaakte diensten en niet wanneer de Deelnemer binnen deze periode al aan de opleiding of training heeft deelgenomen.
5.2. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Training, binnen 14 dagen na de aanschaf van de training te annuleren per e-mail.
5.3 ZUIVER & PUUR heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Innerlijke Kracht betaalde bedrag binnen vier weken.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Iedere overeenkomst leidt voor ZUIVER & PUUR tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij ZUIVER & PUUR  gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste inzicht en vermogen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. ZUIVER & PUUR zal de werkzaamheden uitvoeren zoals een deugdelijke beroepsuitoefening betaamt.
6.2. In alle gevallen waarin ZUIVER & PUUR dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
6.3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ZUIVER & PUUR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan ZUIVER & PUUR worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ZUIVER & PUUR zijn verstrekt, heeft ZUIVER & PUUR het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4. ZUIVER & PUUR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als ZUIVER & PUUR is uit gegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
6.5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door ZUIVER & PUUR een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van ZUIVER & PUUR op. De Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen ZUIVER & PUUR de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
6.6. Wanneer ZUIVER & PUUR de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. ZUIVER & PUUR aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde partij.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst
7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen ZUIVER & PUUR en de Opdrachtgever de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
7.2. Indien ZUIVER & PUUR en de Opdrachtgever overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ZUIVER & PUUR zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
12.3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ZUIVER & PUUR de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
7.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ZUIVER & PUUR daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding of wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft. 

Artikel 8: Beëindiging van de Overeenkomst
8.1. ZUIVER & PUUR is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een e-mail hiervan aan de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door de Innerlijke Kracht verzonden factuur, binnen 14 dagen na het overschrijden van de uiteindelijke betalingstermijn.
8.2. ZUIVER & PUUR is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een e-mail hiervan aan de Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na het overschrijden van de uiteindelijke betalingstermijn niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
8.3. Zowel ZUIVER & PUUR als de Opdrachtgever kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een e-mail beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
8.4. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties door ZUIVER & PUUR worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 9: Geheimhouding
9.1. ZUIVER & PUUR is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van de Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. ZUIVER & PUUR draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
9.2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen ZUIVER & PUUR en de Opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. ZUIVER & PUUR zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
9.3. Studiematerialen en overige cursusmaterialen zijn na afloop van de training eigendom van de cursist of opdrachtgever.

Artikel 10: Intellectuele eigendom
10.1. Het auteursrecht op de door ZUIVER & PUUR uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, manuals, sheets, flipcharts, kaarten en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij ZUIVER & PUUR, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZUIVER & PUUR zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
10.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van ZUIVER & PUUR berust uitsluitend bij ZUIVER & PUUR.
10.3. ZUIVER & PUUR is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers of Deelnemers.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de training relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan ZUIVER & PUUR te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken. In overleg wordt dan bekeken of deelname aan de desbetreffende activiteit mogelijk is.
11.2. ZUIVER & PUUR spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De werkzaamheden van ZUIVER & PUUR hebben het karakter van een inspanningsverplichting.
11.3. Deelname aan activiteiten georganiseerd door ZUIVER & PUUR is geheel op eigen risico. ZUIVER & PUUR is en op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, als gevolg van het participeren aan een door ZUIVER & PUUR georganiseerde activiteit.
11.4. ZUIVER & PUUR zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ZUIVER & PUUR is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de Opdrachtgever of Deelnemer voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is de Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. De Opdrachtgever vrijwaart ZUIVER & PUUR tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen ZUIVER & PUUR en de Opdrachtgever samenhangen.
11.5. ZUIVER & PUUR is tegenover de Opdrachtgever en/of Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden met een maximum van € 5000,- per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
11.6. ZUIVER & PUUR is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
11.7. ZUIVER & PUUR is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of Deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien ZUIVER & PUUR bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Innerlijke Kracht duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
11.8. ZUIVER & PUUR is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
11.9. Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer een eventuele vordering jegens ZUIVER & PUUR niet binnen een half jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van deze zes maanden te vervallen.
11.10. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
11.11. Eventuele schade, veroorzaakt door de Opdrachtgever en/of Deelnemer aan materiaal van ZUIVER & PUUR of materiaal van andere deelnemers gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of Deelnemer. ZUIVER & PUUR is niet verantwoordelijk voor fysieke schade van welke aard ook die mogelijk tijdens een activiteit ontstaat. Schade veroorzaakt door de Opdrachtgever en/of Deelnemer die ontstaat aan eigendom of materiaal dat werd ingehuurd door ZUIVER & PUUR tijdens een activiteit wordt verhaald op de Opdrachtgever en/of Deelnemer.

Artikel 12: Klachtenregeling
12.1. Mocht u als Opdrachtgever of Deelnemer een klacht hebben dan zullen we uiteraard alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen twee weken een bevestiging. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds.
12.2. Uw klacht wordt binnen ten minste vier weken behandeld. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan binnen 4 weken op de hoogte gesteld.  

Artikel 13: Privacy verklaring Innerlijke Kracht Training & Coaching
13.1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze deelnemers, opdrachtgevers en de bezoekers van onze website is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Persoonlijke gegevens worden dan ook door Innerlijke Kracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd. Lees meer hierover in ons privacy reglement. Heeft u tips, vragen of andere feedback? Neem contact op met: ZUIVER & PUUR, KvK 76859010,  www.zuiverenpuurcoaching.nl, vincent@zuiverenpuurcoaching.nl, Vincent van Noord: 06-17847924. Vastgesteld te Rockanje op 13 mei 2021.